Ontvang tot wel 30% korting op verschillende producten tijdens de voorjaarsactie!


Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Oostendorp Muziek B.V. en de consument, waaronder in elk geval begrepen iedere offerte en overeenkomst. 1.2 In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de offerte of overeenkomst en de inhoud van de algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in de offerte of overeenkomst.

2. Offerte

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en gedurende 7 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders overeen gekomen.

2.2 Een samengestelde offerte verplicht Oostendorp Muziek B.V. niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Overeenkomst

3.1 Indien Oostendorp Muziek B.V. met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Oostendorp Muziek B.V. niettemin gerechtigd tot prijsverhoging wegens kostprijsverhogende omstandigheden. De consument is in dat geval gerechtigd de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden.

3.2 Oostendorp Muziek B.V. is gerechtigd werkzaamheden uit te besteden aan derden, zonder voorafgaand overleg met, dan wel toestemming van de consument.

4. Levering

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering in de winkel of in het magazijn van Oostendorp Muziek B.V.

4.2 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is een vermoedelijke levertijd. Indien de levering niet binnen 1 maand na de vermoedelijke levertijd heeft plaatsgevonden, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval is Oostendorp Muziek B.V. aansprakelijk voor de schade in verband met het overschrijden van de vermoedelijke levertijd.

4.3 De consument stelt Oostendorp Muziek B.V. in de gelegenheid om de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten. Ingeval de consument de overeengekomen zaken niet aanvaardt, zal Oostendorp Muziek B.V. de zaken op kosten van de consument opslaan en aan de consument een redelijke termijn van 30 dagen gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. Indien de zaken daarna nog niet door de consument zijn afgenomen, is Oostendorp Muziek B.V. gerechtigd om – in plaats van nakoming, schadevergoeding of ontbinding te vorderen - de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen en de annuleringskosten ter hoogte van 50% van de koopsom, verhoogd met de opslagkosten voor 30 dagen, in rekening te brengen bij de consument.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling voorafgaand of bij de aflevering plaats te vinden.

5.2 Oostendorp Muziek B.V. blijft volledig eigenaar van de geleverde zaken tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. De consument mag de geleverde zaken niet bezwaren of verpanden en geen wijzigingen aanbrengen aan de zaken zolang de koopsom niet volledig is voldaan. Bij beslaglegging op de geleverde zaken waarvan de koopsom nog niet volledig is voldaan, dient de consument Oostendorp Muziek B.V. hiervan direct op de hoogte te stellen.

5.3 Indien de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Toch zendt Oostendorp Muziek B.V. een aanmaning waarin zij de consument wijst op het verzuim en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning te betalen. Ingeval betaling uitblijft is Oostendorp Muziek B.V. ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

5.4 De consument is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de koopsom in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel binnen de overeengekomen termijn.

6. Herroepingsrecht

6.1 Bij koop op afstand kan de consument de overeenkomst binnen 14 dagen herroepen. De consument dient in dat geval op eigen kosten de zaken binnen veertien dagen terug te zenden. Als de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de consument het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Oostendorp Muziek B.V. retourneren.

6.2 Bij zaken waarvan de verzegeling is verbroken, kan de consument geen beroep meer doen op het herroepingsrecht. Dit betreft dan software of anderszins eenvoudig te kopiëren producten.

7. Ontbinding

7.1 Oostendorp Muziek B.V. is gerechtigd in geval de consument surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is de eventuele schade te vergoeden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien de door Oostendorp Muziek B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Oostendorp Muziek B.V. jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

8.2 In geen geval is Oostendorp Muziek B.V. aansprakelijk voor gevolgschade. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Oostendorp Muziek B.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

8.3 Onverminderd het bovenstaande is Oostendorp Muziek B.V. niet aansprakelijk indien de directe schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

8.4 Iedere aansprakelijkheid van Oostendorp Muziek B.V. is beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw), dat door de consument aan Oostendorp Muziek B.V. is betaald, met een maximum van € 10.000,00 per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.

9. Garantie en service

9.1 Oostendorp Muziek B.V. verstrekt in alle gevallen een carry-in garantie bovenop de fabrieksgarantie. Indien mogelijk en bij vergoeding van de rijkosten door de consument, kan de service plaatsvinden op een door de consument aan te wijzen locatie.

9.2 De door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven of bijgekochte garantie bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij tweedehands zaken geldt een garantietermijn van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen.

9.3. De door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven garantie is persoonlijk en aldus niet overdraagbaar. De garantie gaat niet over op een derde indien de zaak binnen de garantieperiode wordt verkocht. Fabrieksgarantie is wel overdraagbaar, maar afhankelijk van de voorwaarden van de fabrikant.

9.4 De door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven garantie houdt in dat Oostendorp Muziek B.V. – naar eigen keuze - de zaak zal herstellen of vervangen. Bij vervanging wordt een gebruikelijk percentage aan economische afschrijving in rekening gebracht bij de consument.

9.5 Bij akoestische piano’s en vleugels geldt de door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven garantie slechts indien deze zaken elk jaar minimaal 1 keer gestemd zijn door of namens Oostendorp Muziek B.V.

9.6 De door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven garantie geldt niet voor gebreken, die door externe oorzaken zijn ontstaan, zoals zonlicht, luchtvochtigheid, normale slijtage of onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Oostendorp Muziek B.V. stelt vast of sprake is van een interne of externe oorzaak. Indien bij een meningsverschil Oostendorp Muziek B.V. vaststelt dat er sprake is van een externe oorzaak, dan is het aan de consument om te stellen en te bewijzen dat er geen sprake is van een externe oorzaak.

9.7 De door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven garantie is niet van toepassing op hout, verkleuringen of het opzwellen of barsten van de lak, bijvoorbeeld door blootstelling aan zonlicht. Op een stemming wordt evenmin garantie gegeven.

9.8 De door Oostendorp Muziek B.V. afgegeven garantie geldt niet wanneer de consument wijzigingen heeft aangebracht aan de zaak of wanneer sprake is van overmacht.

9.9 Op verleende service wordt door Oostendorp Muziek B.V. een garantie afgegeven van 3 maanden.

9.10 De aankoopbon geldt als garantiebewijs.

10. Overmacht

10.1 Oostendorp Muziek B.V. is niet gehouden tot nakoming, indien sprake is van hetgeen bepaald is in artikel 6:75 BW en/of alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Oostendorp Muziek B.V. geen invloed kan uitoefenen, waaronder doch niet uitsluitend werkstakingen.

10.2 In bovengenoemde gevallen is Oostendorp Muziek B.V. gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze opschorting langer duurt dan 30 dagen, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Oostendorp Muziek B.V. gehouden is tot vergoeding van enige schade.

11. Vrijwaring

11.1 De consument vrijwaart Oostendorp Muziek B.V. tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de consument van de overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de consument, onverminderd het bepaalde onder ‘Aansprakelijkheid’.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Oostendorp Muziek B.V. behoudt zich – indien en voor zover van toepassing – het intellectuele eigendom voor.

13. Toepasselijk recht, rechtsmacht

13.1 Op elke overeenkomst tussen Oostendorp Muziek B.V. en de consument is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Oostendorp Muziek B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.